Parkeren

Coalitiepartijen en CDA zeggen NEE tegen alternatief compensatie parkeerplekken Markt

February 26, 2020

Het is droevig dat bewoners wederom een goed onderbouwd parkeerplan moeten toelichten. Een gedegen onderzoek van de Stichting Wijkse Stadshaven wordt genegeerd, terwijl juist dat onderzoek is gebaseerd op een bron aan kennis en ervaring op het vlak van onderzoek en statistiek. Maar bovenal gaf dat onderzoek aan dat uitbreiding niet noodzakelijk is. Schil met Pit deed het nog eens dunnetjes over met drônebeelden gemaakt op een marktdag, op woensdagochtend.

Na het autoluw maken van de Markt wordt een voorstel voor een parkeerplaats nu om zeep geholpen. Het plan wordt onnodig duur gemaakt door het in een vroeg stadium inschakelen van een extern bureau en door het stellen van onnodige zware eisen aan de uitvoering. De aanname dat er extra verkeer zal ontstaan in de binnenstad door de parkeerplaats bij de R.K. Kerk kan makkelijk worden weerlegd. Feit is dat alle afwegingen bij het hoofdstuk “waarom het HDSR terrein” in een presentatie aan de raad net zo van toepassing zijn op het kerkplein. Uit de nota “parkeernormen” van 2016 blijkt dat het voorstel van Schil met Pit valt binnen de daar vermelde uitgangspunten. Bij de “placemaking Markt” inspraakrondes werd niet gesproken over compensatie van het verlies aan parkeerplekken. Een eventueel verlies van tussen de 18 (zomer) en 24 (winter) parkeerplekken op de Markt wordt gecompenseerd door de parkeerplaats naast de R.K. Kerk.

We moeten constateren dat een weitje tijdelijk wordt opgeofferd terwijl in de visie “bestemmingsplan Binnenstad” (memo van 8 mei 2017) het geheel rond het Walplantsoen na 2021 op de schop gaat. Tijdelijk betekent een desinvestering voor aanleg en huur voor 10 jaar voor het weitje met 19 parkeerplekken. Tijdelijk kan nu al gebruik worden gemaakt van de parkeerplaats naast de R.K. Kerk. Een parkeerplaats voor 18 tot 20 parkeerplekken met één of twee uit/ingangen naar het Walplantsoen. Dat kan zelfs zonder grote investering (€60k versus €105k). Dit in afwachting van een lange termijn visie over het Walplantsoen. De investering voor een tijdelijke oplossing op het weitje kan dan komen te vervallen.Ongehoord is ook dat de overeenkomst met HDSL per 01/01/2020 is getekend en bewoners willens en wetens aan het lijntje zijn gehouden.

Waar is die wens van de gemeente om betrokkenheid van bewoners te stimuleren? Wat wordt bedoeld met de invulling van duurzaamheid en behoud van natuurschoon, als moeiteloos de mooiste plekken worden ingeleverd voor parkeerplaatsen? Onnodig en kostenverhogend, want worden er nu twee parkeerplaatsen aangelegd? Één bij de R.K. Kerk en één op het HDSR weitje? Of wordt die van het weitje alvast tijdelijk gerealiseerd en sneuvelt het andere en betere voorstel van bewoners vanzelf als de begroting wordt behandeld?

Schil met Pit hoopt dat de raad de inspanningen van bewoners om te komen tot een kostenbewust, groen en snel te realiseren plan voor de compensatie van parkeerplekken van de Markt zal honoreren.

Het huidige college heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel maar de praktijk blijkt weerbarstig.Het alternatief van SmP voor de ‘parkeerproblematiek’ in de binnenstad werd tijdens de raadsvergadering van 3 maart 2020 met een nipte meerderheid verworpen. Opmerkelijk temeer daar aanvankelijk alle fracties positief waren over de ingediende plannen, Met name de extra onderbouwing - in de vorm van een financiële paragraaf - oogstte veel lof. SmP kon haar zienswijze extra kracht bijzetten door het gedegen voorwerk van de Stichting Wijkse Stadshaven, die al enkele jaren statistisch de verkeersbewegingen in de stad – ook tijdens evenementen – in kaart brengen.

De keuze voor het weitje van het Waterschap de Stichtse Rijnlanden betekent naast verspilling van gemeentegelden ook een aantasting van het toch al schaarse openbaar groen in de schil van de binnenstad. En dat voor een tijdelijk parkeerplaats op het weitje voor mogelijk maximaal 2 jaar in afwachting van een definitief plan voor de herinrichting van het Walplantsoen.