Parkeren

Lange termijn visie verkeersstromen en parkeren rondom historische binnenstad.

February 28, 2021

Het onderwerp parkeren rondom de Wijkse binnenstad houdt al jarenlang de gemoederen bezig. Diverse oorzaken zijn aan te wijzen voor de toenemende druk op de schaarse parkeerplekken in het centrum en in de schil rondom de binnenstad: De stroom bezoekers vertoont al jarenlang een opwaartse trend door de aantrekkelijkheid van het historische centrum als gevolg van de kwalitatief hoogwaardige uitstraling het diverse aanbod van winkel- en horecavoorzieningen en als laatste trend de groei van appartementen binnen de singels. Het college heeft toerisme tot een van de speerpunten verheven. Onderdeel daarvan is het op termijn autovrij maken van de binnenstad. 

Schil met Pit signaleert een aantal ontwikkelingen op korte en middellange termijn die de noodzaak tot een integrale parkeervisie urgent maken.

 • Aanduiding en voorwaarden bestaande parkeermogelijkheden onduidelijk
 • Bouw woningen/appartement locatie Steenstraat/Karel de Grotestraat.
 • Herontwikkeling Hoge Hoffweg (kassencomplex) en Gemeentewerf.
 • Herontwikkeling Walplantsoen.


Schil met Pit heeft op grond van het bovenstaande een aantal voorstellen uitgewerkt.

Toelichting plattegrond
 • Rood: 1 en 2 de locaties met een mogelijkheid voor een parkeergarage in combinatie met woonruimte‍
 • Rood: 3,4 en 5b (bij RK Kerk) extra parkeerruimtes‍
 • Groen: 5a, 6 en 7 locaties waar nu geparkeerd wordt en die niet uitgebreid mogen worden
 • Rood: binnenkomend verkeer naar en rond binnenstad
 • Zwart: vertrekkend verkeer van binnenstad ‍
 • Zwarte en rode stippellijn: nieuwe verbinding (rondweg) tussen Lekdijk Oost en Middelweg Oost (de huidige Calamiteitenweg naar de sportvelden).

Voorstel verkeersstromen

Een visie te ontwikkelen over het parkeren kan niet zonder ook een visie te formuleren over de verkeersstromen. Een aantal ideeën zijn de revue al gepasseerd en ons idee is hierop verder uitgewerkt. Verkeer vanaf de Zandweg gaat of via de Veldpoortstraat de stad in of via de Singel (Oost) al of niet op zoek naar een parkeerplaats. Verkeer dat de stad inrijdt verdwijnt via de Rijnstraat of de Oeverstraat zonder een parkeerplaats te vinden. Menigeen rijdt een recreatief rondje door de Muntstraat, Volderstraat en Markt. Wil dit verkeer parkeren dan vinden zij niets. Dit betekent dat er veel verkeer door de binnenstad rijdt zonder te kunnen stoppen en dat is een probleem voor winkeliers en horeca. De beste optie in dat geval is dan het Walplantsoen of de beide parkeerplaatsen aan de rivier. 

Verkeer dat via de Singel-Oost rijdt komt eerst het Walplantsoen tegen en vervolgens beide parkeerplaatsen aan de Lek.

In de stad zijn behalve achter de katholieke kerk geen of nauwelijks extra parkeerplaatsen te realiseren. Het Walplantsoen wacht op de bij de vaststelling van het bestemmingsplan binnenstad 2018 toegezegde nieuwe ontwikkelingen en de parkeerplaatsen bij de haven zijn zeker rekening houdend met het zicht op de rivier groot genoeg.

Zowel de route door de stad als de route langs de Singel zijn bij tijd en wijle racebanen. De stad is eenrichtingsverkeer en daar is weinig winst te behalen anders dan het idee om de binnenstad autoluw te maken wat nogal wat betekent voor de inwoners.

Maar denk ook aan de hoeveelheid fietsen. Er zijn onvoldoende fietsenopstelplaatsen. beschikbaar op loopafstand van de binnenstad. Dit geldt eveneens voor fietsen op stoepen van woningen zonder “achterom”. Ook hier zie je een wildgroei. Kluster dit door fietsenopstelplaatsen te maken op strategische plaatsen al of niet in combinatie met bestaande parkeergelegenheden.

Bezoekers van het kasteel kunnen met parkeerschijf parkeren bij de Haven West en enkele op de Singel bij de Wildkamp. 

Ook dit verkeer probeert eerst in de stad te parkeren en rijdt pas om als ze de weg weten.De verkeersstroom op de Singel tussen de Hoogstraat en de Rijndijk zou éénrichting moeten worden richting Rijndijk. De Singel is smal en kan niet worden verbreed. Dit betekent dat verkeer dat de parkeerplaats Walplantsoen verlaat alleen in de richting van de dijk kan rijden.

De Dijksingel en Singel aan de westzijde vanaf de Lekdijk tot aan de Zandweg is twee richtingen met de nodige snelheidsbeperkende maatregelen. Dit kan o.i. zo blijven. Wel moet, zolang er geen alternatieve route is, de bewegwijzering zodanig worden ingericht dat de hoofdverkeersstroom de Lekdijk volgt en langs het kanaal, de Romeinenbaan, Trekweg enz. richting Cothen en Utrecht wordt geleid. Een beter alternatief zou kunnen zijn om de als Calamiteitenweg aanwezige verbinding ten westen tussen Lekdijk- Oost en de Middelweg-Oost en aan te sluiten aan de Hordenweg.

Voorstel Parkeren

De aanwezige parkeerplaatsen uitbreiden is nu en op termijn geen goede optie. Het Walplantsoen zal worden herontwikkeld en daarbij kan als uitgangspunt gelden dat het aantal parkeerplaatsen niet wordt verminderd. Of dit wordt gecombineerd met de mogelijke  nieuwbouw laten we hier in het midden.De beide parkeerplaatsen aan de haven kunnen om esthetische redenen niet groter worden. Bij het kasteel zijn op korte afstand geen parkeerplaatsen beschikbaar. 

Welke mogelijkheden zijn er dan wel? 

1. Parkeerplaats nieuwbouw Steenstraat/Karel de Grotestraat  (150 plekken)
Parkeren bezoekers gecombineerd met parkeren bewoners bij de herontwikkeling terrein Rabobank/postkantoor aan de Steenstraat.

2. Parkeerplaats Nieuwbouw terrein Lidl aan de Hoogstraat  (40 plekken)
Parkeren bezoekers gecombineerd met parkeren bewoners bij de herontwikkeling terrein Lidl aan de Hoogstraat.

3. Parkeerplaats bij de Wildkamp voor bezoekers kasteel  (20 plekken)
Enkele extra parkeerplaatsen bij de Wildkamp ten behoeve van het kasteel. Nu vier dat kan worden uitgebreid tot 20 parkeerplekken afhankelijk van de vrije toegang aanwezige trafo. Parkeren bezoekers gecombineerd met parkeren bewoners bij de herontwikkeling terrein kwekerij aan de Hoge Hofweg. (Kan via wijziging bestemmingsplan worden geregeld.) Deze locatie biedt een mogelijkheid om bij het kasteel extra parkeermogelijkheden te creëren. Eventuele private ontwikkelaars van deze locaties kunnen met bestemmingsplan aanpassingen of procedures worden gemotiveerd om mee te werken. Het is tevens mogelijk de financiering te ondersteunen door een bescheiden parkeertarief in te voeren.

4. Parkeerplaats bij de RK Kerk  (20 plekken)
Extra parkeerplaatsen achter de RK-kerk voor bewoners. (Volgens voorstel SmP plm. 20 parkeerplaatsen en uitgewerkte voorstellen gemeente.

5. Parkeervoorziening Het Hugje van Deen (motie WijkNu 26 maart 2019)  (70 plekken)
Ontwikkelen van een parkeerplaats bij de afrit Rijndijk op het weitje tussen de Kromme Rijn en de Rijndijk. Kentallen Locatie A (Hugje van Deen)

 • 70 parkeerplaatsen
 • 300 meter afstand vanaf Markt (hemelsbreed)
 • +/- 1700 m2 oppervlakte